Hot och våld utbildning

Hot och våld i arbetslivet handlar om din egen säkerhet. Utbildning och handledning utgår från Arbetsskyddsstyrelsens AFS 1993:2 “Våld och hot i arbetsmiljön”, AFS 1999:7 “Första hjälpen och krisstöd”, AFS “Ensamarbete”, AFS 1990:18, “Omvårdnadsarbete i enskilt hem”, AFS 2015:4 “Organisatorisk och social arbetsmiljö” och AFS 2001:1 “Systematiskt arbetsmiljöarbete”. Riskanalyser och handlingsprogram är viktiga för det kontinuerliga trygghetsarbetet.

“Jag Är Trygg”

är vår utbildning i att hantera hot och våld i arbetslivet för alla som vill känna sig tryggare på arbetet. Den inriktar sig mot förebyggande, konflikthantering och självskydd och är indelat i följande fyra delar med avseende på en tidsrelation till själva konflikthändelsen.

Detta är en utbildning som bygger på att arbetsplatsen fortsätter med det kontinuerliga trygghetsarbetet efter kursen. Deltagarna får samla upp tankar och idéer vad som behöver göras på arbetet.

Skaffa dig en inblick i kortkursen “Jag Är Trygg“. Se även vår video där Anders presenterar innehållet.

“Tack för en fet kurs i dagarna 2, det var super & jag lärde mig mycket”, Johan Skarpnäcksgården

Förebygga innan hotet uppstår

Med en bra kunskap i självskydd ökar möjligheten att klara sig. Att definiera risksituationer i olika miljöer och sammanhang. Vilka faktorer påverkar att du känner att ni har en trygg arbetsplats? Gruppen bör tillsammans sätta upp ett handlingsprogram och rutiner. Mental förberedelse på vad som kan hända och vilka åtgärder som finns. Tillhöra en trygg och stabil grupp där förståelse och kommunikation finns. Hur är du själv som person, är ditt tålamod och klartänkande påverkade av stress eller andra förminskande faktorer. En kunskap om vad aggression är och varför det uppkommer.

Undvika när hotet uppstått 

Hot och våld utbildning för alla som vill känna sig tryggare
Reklambild från 1993

Hur hanterar vi situationerna när vi befinner oss mitt i. Att ha en kunskap om olika former av konflikthantering. Ha ett förhållningssätt som inger respekt och ger alternativ till olika handlingar. Se människan och förstå hans situation.

Avvärja när hotet genomförs

Det finns många olika praktiska sätt att skydda sig när man blir attackerad. Med en kunskap om vad man kan göra så minskar risken att övervåld tas till. Våldsanvändningen sätts i relation till nödvärnslagen. Att själv gå ifrån visar på självförtroende och kurage.

Omhändertagande efter en situation

Om det ändå skulle hända en hot och våldsituation, så är det viktigt att omhändertagandet blir så effektivt som möjligt. En stor trygghet med arbetskamrater och vänner ger ett stödjande klimat. Emotionell första hjälp i en svår stund lindrar de första känslorna. Vi måste få bearbeta och älta för att komma igenom. Med en kunskap i krisförloppet kan vi hjälpa varandra.

Kommentarer vid utvärderingar om utbildningen och Anders som föreläsare.
“Jag hade låga förväntningar när jag kom till kursen. Jag har gått flera utbildningar i hot och våld, men de har inte varit anpassade till vår verksamhet och inte givit något. Denna kurs översteg klart mina förväntningar. Det var en kurs som är mycket användningsbar i vår verksamhet. Kunnig föreläsare. Duktig på att instruera, lyhörd”

Lagar

Förutom de lagar som nämnts tidigare så finns det några lagar när det kommer till fysiskt närkontakt och det är Nödvärnslagen, lagen om Nöd och Envarsgripande. Det är lagar som ger dig rätt att faktiskt försvara dig när du blir handgripligen angripen.

Självskyddets tre grundteser

  1. Var förberedd, inte misstänksam
  2. Ju bättre vi kan förebygga, ju mindre är risken att komma i en hotsituation. Ju bättre vi undviker en hotsituation, ju mindre är risken att vi kommer i en handgriplig situation
  3. Att låta människor tänka igenom olika risksituationer, diskutera dessa och pröva ett agerande. Innebär att hjärnan har upplevt situationerna innan de inträffar. Detta ger en större trygghet och ett bättre agerande.

För utskrift – Hot och våld i arbetslivet.

Hot och våld utbildning i arbetsledande funktion

Som arbetsledare är det viktigt att initiera och uppmuntra arbetet med hot och våld i arbetsgrupperna. Som chef är du spindeln i nätet och antingen uppmuntrar eller dämpar du trygghetsarbetet. Därför är det viktigt att som chef ha en kunskap om vad som kan/ska göras och också förståelse för arbetstagarens situation och upplevelse. Det handlar om ömsesidigt förtroende.

Under mina utbildningar genom åren, hör jag ofta att detta skulle chefen behöva höra. Därför har jag tagit fram en utbildning anpassad för arbetsledning. Utbildningen har sin grund i “Jag Är Trygg” och ska öka kunskapen och förståelsen om hot och våld arbetet på arbetsplatsen. Utbildningen är uppbyggd med faktainformation och diskussioner med kollegor om behov och åtgärder för just din arbetsplats.
För innehåll och upplägg läs säkerhetshalvdag för chefer.
Ring +46 70 555 27 77 eller E-posta info@abata.se för mer information och bokning.