Företagssäkerhet handlar om att se över möjligheterna för att minska incidenter och händelser som stör arbetet och minskar effektiviteten. Framförallt mindre och medelstora företag har inte alltid kompetens och resurser att själva genomdriva ett säkerhetsarbete.

Företagssäkerhet för att minska incidenter - Säkerhetstriangeln

Säkerhetsarbetet innebär en helhetssyn från riskanalys till utvärdering så insatser blir effektiva, rätt planerade ock kostnadseffektiva.
Företagssäkerhet bygger på säkerhetstriangeln.

– Vad, vilka tillgångar skyddar vi ?

– Mot vilka typer av hot och händelser skyddar vi?

– Hur, på vilket sätt skyddar vi företaget? Vilket fysiskt skydd behöver vi?

Riskmanagement

Jag har framtagit ett program för att minska följderna av inbrott, brand, olyckor, stöld, svinn, interna stölder, sabotage och mänskliga faktorn som är mer ingående och riktar sig mot information, inventarier och arbetsmaterial.

Riskanalys

Vad kan hända och hur ofta? Riskanalysen eller sårbarhetsanalys ser över vilka skaderisker som kan tänkas uppstå. När skaderiskerna är identifierade så gäller det, att så troligt som möjligt försöka analysera med vilken frekvens de kan tänkas uppstå och vilken konsekvens de kan tänkas få. Denna riksanalys blir sedan grunden i det fortsatta säkerhetsarbetet. Riskanalysen genomförs alltid i samarbete med företagets produktiva personal.

Riskbearbetning

Av riskanalysens resultat tas ställning till vad som behöver åtgärdas. Riskbearbetning handlar både om fysisk utrustning och mänskliga rutiner. Med vilka åtgärder och insatser kan vi?

Skadeförebygga

Minska eller helt ta bort risker och hot.

Skadebegränsa

Vissa risker går inte helt att förebygga utan vi gör åtgärder som begränsar skadorna.

Avbrottsplan

Efter en inträffad skada gäller det för företaget att komma igång snabbt, med så lite störningar som möjligt. Med en väl genomarbetad och prövad avbrottsplan slipper företaget fundera på det när det har hänt utan kan snabbt komma återgå till produktion.

Säkerhetsmedvetenhet

För att ett säkerhetsarbete ska fungera är det viktigt att personalen har en förståelse varför företaget har utrustning och rutiner samt även har ett säkerhetstänkande för att utveckla och gå vidare.

Uppföljning och utvärdering

Säkerhetsarbetet är inget för en gång utan är ett arbete som hela tiden lever och utvecklas. De insatser som är gjorda analyseras och utvärderas för att användas i vidare utveckling.

Nulägesanalys

Nulägesanalys har sin grund i en checklista där olika situationer diskuteras. Detta program har sitt mål i att öka medvetenheten hos personalen, aktualisera och ta ställning. Programmets resultat blir en handlingsplan om hur det fortsatta säkerhetsarbetet ska fortsätta. Detta program kan även användas som en introduktion till ett mer omfattande arbete med riskmanagement.

Säkerhetsarbetet hos ditt företag är ett kontinuerligt arbete som alltid ska finnas med i den dagliga verksamheten.
För utskrift – läs mer om Företagssäkerhet

Ring +46 70 555 27 77 eller E-posta info@abata.se för mer information och bokning.